Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

1.  Prevádzkovateľ

Bc. Lucia Horáková, J. Kozáčeka 34, Zvolen, IČO 47604221, zapísaná na Okresnom úrade Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-23412 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) poskytuje služby v oblasti vzdelávania talianskeho jazyka, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Prevádzkovateľa je poskytnúť študentom komplexné služby v oblasti vzdelávania. Prevádzkovateľ vedie kurzy talianskeho jazyka online formou.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a študentom vzniká na základe vyplnenej objednávky na kurz talianskeho jazyka. Objednávka je nezáväzná, študent môže od nej odstúpiť, objednávku nemusí uhradiť. V momente, keď študent za objednávku zaplatí, je možné od nej odstúpiť len ak neboli Prevádzkovateľom zaslané na e-mail objednané lekcie kurzu. Ak už lekcie kurzu boli na e-mail zaslané, od objednávky nie je možné odstúpiť.

3. Platba 

Ak sa študent rozhodne online kurz absolvovať, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr do 5 pracovných dní po zadaní objednávky. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Prevádzkovateľa.

4. Spôsob platby

Za online kurzy sa uhrádza prevodom na účet. Všetky platobné informácie sa zasielajú študentovi na jeho e-mail. Uhrádza sa plná výška kurzu, nie sú možné splátky.

5. Povinnosti prevádzkovateľa

a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje študentovi zaslať po uhradení za objednávku na jeho e-mailovú adresu všetky lekcie kurzu a materiály, ktoré si objednal.

b) Kurz prebieha online formou, všetky pokyny dostane študent na e-mail podľa druhu objednávky.

c) V cene kurzu nie sú zahrnuté osobné konzultácie, stretnutia či skupinové hodiny, študent sa učí individuálne v pohodlí domova na základe zaslaných lekcií a inštrukcií.

6. Storno objednávky

Stornovanie je možné len ak neboli študentovi na e-mail zaslané objednané lekcie kurzu. Ak už k zaslaniu lekcií došlo, stornovanie viac nie je možné.

7. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. Ochrana osobných údajov

a) Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytnutých služieb Prevádzkovateľom, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje vymazané.

b) Študent zadaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 5 rokov od jeho ukončenia.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020.