Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

1.  Prevádzkovateľ

Bc. Lucia Horáková, J. Kozáčeka 34, Zvolen, IČO 47604221, zapísaná na Okresnom úrade Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-23412 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) poskytuje služby v oblasti vzdelávania talianskeho jazyka, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Prevádzkovateľa je poskytnúť študentom komplexné služby v oblasti vzdelávania. Prevádzkovateľ vedie kurzy talianskeho jazyka online formou.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a študentom vzniká na základe vyplnenej objednávky na kurz talianskeho jazyka. Objednávka je nezáväzná, študent môže od nej odstúpiť, objednávku nemusí uhradiť. V momente, keď študent za objednávku zaplatí, je možné od nej odstúpiť len ak neboli Prevádzkovateľom zaslané na e-mail objednané lekcie kurzu. Ak už lekcie kurzu boli na e-mail zaslané, od objednávky nie je možné odstúpiť.

3. Platba 

Ak sa študent rozhodne online kurz absolvovať, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr do 5 pracovných dní po zadaní objednávky. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Prevádzkovateľa.

4. Spôsob platby

Za online kurzy sa uhrádza prevodom na účet: SK43 8360 5207 0042 0438 2141 – MBank, všetky platobné informácie sa zasielajú študentovi na jeho e-mail. Uhrádza sa plná výška kurzu, nie sú možné splátky.

5. Povinnosti prevádzkovateľa

a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje študentovi zaslať po uhradení za objednávku na jeho e-mailovú adresu všetky lekcie kurzu a materiály, ktoré si objednal.

b) Kurz prebieha online formou, všetky pokyny dostane študent na e-mail podľa druhu objednávky.

c) V cene kurzu nie sú zahrnuté osobné konzultácie, stretnutia či skupinové hodiny, študent sa učí individuálne v pohodlí domova na základe zaslaných lekcií a inštrukcií.

6. Storno objednávky

Stornovanie je možné len ak neboli študentovi na e-mail zaslané objednané lekcie kurzu. Ak už k zaslaniu lekcií došlo, stornovanie viac nie je možné.

7. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. Ochrana osobných údajov

a) Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytnutých služieb Prevádzkovateľom, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje vymazané.

b) Študent zadaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 5 rokov od jeho ukončenia.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020.